Български език за 5 и 6 клас – поддържащо ниво в училище и създаване на база за висока степен на езикова култура и функционална грамотност

Продуктът по български език за 5 и 6 клас дава възможност на учениците в тази възраст да възприемат с интерес езиковите норми по български език и да се мотивират да се изразяват правилно устно и писмено.

Обучение в 5 клас

Обучението в 5 клас включва създаване на добра база от знания за езиковите норми в българския език, изучавани в начален курс и надграждане в 5 клас с въвеждане на нови теми.

В процеса на обучението с учениците се работи за формиране на умения не само за познаване и прилагане на правилата за правопис в българския език, а и за правилно устно и писмено изразяване при работа с художествен и научно – популярен текст.

Работи се главно на база учебника, по който учениците учат в училище, за да се поддържа и нивото в училище. Допълнително се дават учебни материали с разработени модели на граматични и правописни правила и упражнения.

Допълнително учениците се стимулират да четат с разбиране като се следи модела на РISА.

Цели се изграждане на увереност у учениците, че могат да се справят с езикови задачи и имат умения да съставят текст.

Български език за 5 и 6 клас

Обучение в 6 клас

Обучението в 6 клас е съобразено с входното ниво на всеки ученик, определено при започване на курса.

Обучението включва използване на авторски учебни материали от Образователни технологии™ и консултации.

Учебните материали за 6 клас са:

  • Учебник – тетрадка по български език и литература, в която е включен целият материал по предмета в 6 клас с правила и богат набор от упражнения за затвърдяването им.
  • Достъп до мултимедийния он-лайн продукт по български език и литература 7 клас, където по-голяма част от темите се изучават в 6 клас. Този достъп се запазва за ученика, ако продължи обучението си в Образователни технологии™ и в 7 клас, без да заплаща повторно достъп до он-лайн продукта.

Обучението в 6 клас е свързано не само с постигане на висока оценка в училище, а с пълноценно усвояване на необходимите знания за външното оценяване в 7 клас и натрупване на опит за работа с типични езикови задачи.

Освен за създаване на добра база за рамката на външното оценяване по български език и литература в 7 клас, с тази подготовка се цели и формиране на висока, съответстваща на възрастта, функционална грамотност за правилно писмено изразяване, разбиране на информацията в различни типове текст и прилагане на езикови норми в говорната и писмената реч.

Обучението се извършва чрез атрактивни подходи и методи, които стимулират и мотивират учениците в усвояването на знания.

Опитът ни показва, че ученици получили подготовка в 6 клас, се справят с лекота с обемния материал в 7 клас и постигат високи резултати на изпитите. Нещо повече – постигнатите резултати дават видимо самочувствие на учениците да общуват с висока езикова култура на роден език.

Български език за 5 и 6 клас