Дейности

Съчетание на онлайн обучение и обучение на място в офисите на Образователни технологии™

Образователни технологии™ предлага за новата учебна 2020-2021г. съчетание на онлайн и обучение на място в офисите си.

Всеки обучаем може да избира гъвкаво формата на обучение според предпочитанията си:

 • изцяло дистанционна
 • смесена, с приоритет на дистанционни занимания
 • смесена, с приоритет на присъствени занимания

Онлайн обучение

Онлайн обучението е групово, в комбинация от синхронни и асинхронни занимания. Синхронните занятията са със същата продължителност както редовни часове в офисите. Клиентите имат достъп до web-базирани, мултимедийни, интерактивни ресурси за обучение. Те получат и учебни материали на хартиен носител, ако учебният предмет включва работа с тях.

Клиентите, които ползват предимно дистанционни обучения, могат да участват в реални тренинг-изпити в офисите.

Обучение в офисите

Обучението в офисите се осъществява при всички безопасни мерки и санитарни изисквания. Стаите ще бъдат дезинфекцирани и броя на участниците ще отговаря на изискванията за разстояние в затворени помещения. След занятията стаите ще се облъчват с UV-лампи.

ПРОДУКТИ – ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, МАТУРИ, УЧИЛИЩА, ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Система на обучение

Образователни технологии разполага със съвременна иновативна система за обучение.

Какво включва системата на обучение?

s-ma-na-obuchenie

 

 • Изгражда умения за работа с текст.
 • Улеснява запомнянето на текста.
 • Активира логичната памет при решаване на задачи.
 • Създава умения за организация на времето и разпределяне на задачи.
 • Обобщенията и повторните минавания на материала водят до затвърдяването му и отстраняване на пропуски.
 • Контролът показва ниво на усвояване на знанията и внушава чувство за отговорност.
 • Изпитният тренинг дава възможност за упражняване на обем материал, време за писане, кондиция по време на изпит и формира увереност на изпита.

 

 

Продължителност на обучението

За всеки предмет има разпределение на времето за преподаване на учебното съдържание; броя на повторенията на учебния материал – като преговори и обобщения, с цел затвърдяване; достатъчно време за изпитен тренинг в края на подготовката – месец и половина преди изпита.

 • Броят на занятията зависят от обема на учебното съдържание и от нивото на обучавания. Всеки обучаван получава индивидуално отношение от неговия преподавател. Времетраенето на едно занятие и честотата им на провеждане са ненормирани. Работи се според потребностите на обучаваните и индивидуалните им особености за възприемане на материала и организираността им в процеса на учене. На ученици, които се нуждаят от допълнителна работа се дават бонус часове, които не променят допълнително уговорената годишна такса.
 • В края на обучението всеки клиент получава безплатни консултации относно избор на училище и профил, университет и специалност, както и консултации за попълване на документите.

ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Подготовка на кандидат-студенти

 • Ефективна система за обучение на кандидат-студенти с готови учебни материали и изпитен тренинг по формат на изпитите.
 • Обучението е в различни мобилни варианти с възможност за целогодишно обучение, краткосрочни курсове или дистанционно обучение.

Прочетете още…

Подготовка на кандидат-студенти

 • Обучение чрез мултимедийни продукти и учебни материали.
 • Системата на обучение гарантира висока успеваемост на изпита и дава стабилна основа по български език и математика на седмокласниците върху която те развиват знанията си в следващите класове.

Прочетете още…

ПОДГОТОВКА ЗА ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ–ГИМНАЗИСТИ

Кандидат–гимназисти

 • Мултимедийни, уеб-базирани учебни материали, спестяващи време и пари.
 • Присъствени и онлайн консултации.

За повече информация – позвънете в удобен за вас офис…

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

Езиков център

EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE* LICENCE (EBC*L)

EUROPEAN BUSINESS COMPETENCE

European Business Competence* Licence (EBC*L) – европейски сертификат за бизнес компетенции, който удостоверява, че притежателят му разполага с основни икономически знания и умения да ги прилага в практиката.

Прочетете още…

XPERT PERSONAL BUSINESS SKILLS

x-pert

Системата Xpert personal business skills е европейска система за сертифициране  умения за най-търсените в момента ключови компетенции  свързани с управление на човешки ресурси, междуличностни отношения и комуникативни умения в различни аспекти: говорене пред публика; търговски продажби; управление на екипи; договори и преговори; управление на проекти.

Прочетете още…

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ЧОУ Образователни технологии

 • Училище, в което децата се научават да учат, да бъдат креативни, да работят в екип, да имат добри маниери и етикет, където формират своите добродетели, които да ги направят успешни личности.

Прочетете още…

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ

ЧПГ Образователни технологии

 • Чуждоезиково обучение на високо ниво по английски, немски, френски, испански и руски с придобиване на чуждоезикови сертификати за кандидатстване в чужбина.
 • Профил – предприемачество – придобиване на международни сертификати по бизнес компетентности и комуникативни умения.
 • Профил – графичен дизайн.
 • Програма за личностно развитие.
 • Модерна материална база.

Прочетете още…

ДИСТАНЦИОННА ПОДГОТОВКА

ДИСТАНЦИОННА ПОДГОТОВКА

Всеки човек има нужда от нови знания за да разбира и използва бързоразвиващите се технологии и иновации. Те му помагат да е по-продуктивен и ефективен.

Съвременните начини за усвояване на нови знания е съчетание от традиционни и по-нови форми на присъствени и неприсъствени обучения.

Дистанционното обучение се развива много бързо през последните години, като се фокусира върху педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, без да им се налага те да пътуват физически до училища или обучителни центрове. Развитието на технологиите му позволява да дава знания на много хора с ниски разходи. Затова тази форма става все по-популярна.

Самото дистанционно обучение може да съчетава синхронни и асинхронни форми на подготовка.

Образователни технологии е с няколкогодишен опит в производството и използването на уеб-базирани, мултимедийни продукти за обучението на клиентите си. В подготовката прилагаме присъствени и неприсъствени (асинхронни и синхронни) форми на обучение.

Повече информация и конкретни примери можете да разгледате в менюто Продукти.