Система на обучение в Образователни технологии™

Като образователна институция за неформално образование Образователни технологии™ създава собствена авторска Система на обучение.

Системата на обучение цели не само постигане на високи резултати на изпити, а и формиране на умения за учене и техника за дълготрайно помнене и използване на усвоената информация.

При разработката на системата ни на обучение стъпваме на значими изследвания за работата на паметта по време на учене.

В процеса на учене се преминава през 4 основни етапа:

възприеманеосмислянезапомнянеприлагане

Първият етап – възприемане – е най-важен. Свързан е със сетивата, които активно участват в този процес, и с развитата интелигентност у ученика по отношение на възприемане на каквато и да е информация. Става дума за това, дали е слухов тип, четящ, писател, визуален или има телесно-кинестетичен интелект /учене чрез правене/.

Следователно визуализирането на информацията има огромно значение, за да подпомогне втория етап от ученето – осмислянето на информацията.

Между първия и втория етап – възприеманеосмисляне – има важна връзка между краткотрайната и работната памет. Информацията се задържа в краткотрайната памет в момента, докато се получава. След това, при влизането на нова информация, предишната се измества и лесно се забравя, ако с нея не се работи, т.е., ако не я прехвърлим в работната памет, за да бъде осмислена. Следователно всяка информация в нашата система на обучение се представя чрез структуриране, като се използват схеми, таблици и макетиране, за да се поддържа работната памет активна и да се улесни запомнянето ѝ.

В схемата по-долу е представено количеството възприета и запомнена информация от различните начини на възприемането и осмислянето ѝ.

Схема на източниците на информация и процент от запомнянето ѝ в дълготрайната памет

Какво е структуриране на информацията?

Обработката, „дешифрирането“ на един текст е умение за четене с разбиране. Това умение е важен инструмент и се отнася към „меките умения“.

При обучението на нашите ученици всеки текст се представя като „на длан“. Този текст се структурира в логически връзки с мисловни карти, схеми и таблици, като се прилага специална техника на учене чрез макетиране.

структурира в логически връзки

Макетирането следва логическа връзка на възприемането на информацията и създаването на асоциативни образи в дълготрайната памет. Така „обработен“, текстът се учи бързо и се преговаря лесно. Това води до трайно запомняне.

Нещо повече, учениците ни придобиват тази техника за обработка на информация и я използват в училище, в университета и в следващите години в работата си.

Повторението на учебния материал води до 75% натрупване на информация.

В графиката по-долу е показана линията на задържане на висок обем информация в дълготрайната памет и намаляването ѝ, ако тази информация не се проследява през определен период.

Предвид този биологичен процес на забравяне ние имаме ясен график за темпото на преподаване на нов материал, преговор на стар и планирано време за корекции, както и ясно регламентирани дати за тренинг изпити по формата на изпита.

Системата на обучение в Образователни технологии™ се реализира чрез добре организиран образователен продукт.

Какво включва нашият образователен продукт?

Готови учебни материали – учебни помагала, в които е разработено съдържанието на изпитния материал по всеки учебен предмет.

Пакет с материали за тренинг – сборници, тестове, работни тетрадки за тези учебни дисциплини, които изискват това.

Електронни мултимедийни помагала – по български език, математика и други направления, разработени в платформата Мудъл като част от собствения ни дистанционен образователен портал.

Консултация – включва преподаване по системата ни на обучение, упражнения, контрол на учебния процес с проверка на зададени задачи и тренинг изпити с проверка и оценка.

Системата на обучение в Образователни технологии™ има силно мотивиращо въздействие формиране на умението за учене през целия живот, което е една от основните ключови компетентности за лични постижения.

Системата на обучение в Образователни технологии