Функционална грамотност по роден език – български език с висока езикова култура за ученици от 5. и 6. клас

Обучението по български език в 5. и в 6. клас е надграждане на знания и умения за общуване на роден език, придобити в началната училищна степен.

Съобразно с Държавните образователни изисквания и предстоящото Национално външно оценяване /НВО/ на учениците в 7. клас учебното съдържание е представено като езикови норми, правила и тестови тренинги, които покриват формата на този изпит. Обемното учебно съдържание и времето за обучение в училище не позволяват с учениците да се работи за изграждане на практически, функционални умения за общуване на роден език.

Общуването на роден език е първата ключова компетентност от 8-те ключови компетентности на Европейската рамка за учене през целия живот.

Съдържанието на ключовата компетентност „Общуване на роден език“ включва:

1. Разбиране съдържанието на общуването – Общуването е способност да се изразяват и анализират мисли, чувства и факти в устна и в писмена форма (умение за четене, слушане, писане и говорене в подходяща езикова форма).

2. Знания – Познаване на основната лексика, граматиката и различните стилове (разговорен, научен, публицистичен, делови, художествен) и функции на езика.

3. Умения – Способност за общуване с висока езикова култура в устна и в писмена форма, умение за правилен изказ, за изказване на аргументи, за представяне на идеи, умение за разбиране на написаното и анализ на информацията.

4. Отношения – Формиране на позитивно отношение към родния език чрез признаването му като потенциален източник за личностно и културно обогатяване.

Възрастта на децата в 5. и в 6. клас е най-благоприятна за формиране на позитивно отношение към родния език. За да се постигне това, е необходимо излизане от академичните норми за усвояване на родния език и представянето му по интересен и лесен за усвояване от учениците начин, чрез който те да усетят увереност в процеса на общуване – говоримо и писмено.

Новият продукт за функционална грамотност по български език на Образователни технологии™ напълно покрива тази норма – знания, умения и увереност за общуване на роден език.

С това се поставя много добра база за надграждане на академични знания по формата на изпита за НВО в 7. клас.

Продуктът по функционална грамотност по български език напълно покрива учебното съдържание в 5. и в 6. клас по български език и го надгражда.

Продуктът включва учебни материали и авторска система на обучение на Образователни технологии™.

1. Учебник в две части

Учебникът е сугестопедично оформен. Работи се в детайли с истории, чрез които са представени езиковите норми, и прилагане на системата „open book“ – „отворена книга“, чрез която учениците ползват конкретни модели в учебника при изпълнение на писмени или тестови задачи. Така се формира интуитивен навик за правилен езиков изказ и стил.

2. Работни тетрадки

Работните тетрадки са съобразени с възрастта на учениците, съответно: работна тетрадка за 5. клас, ако ученикът е в 5. клас, и работна тетрадка за 6. клас, ако ученикът е в 6. клас.

3. Пакет с тестове по формата на изпита в 7. клас – този пакет е само за учениците в 6. клас.

 

В процеса на обучение учениците придобиват следните умения:

  • правилен езиков изказ в устна и в писмена реч
  • висока езикова култура в правописа и пунктуацията
  • умение за създаване на текстове с различно предназначение – описание, разсъждение, есе и съчинения
  • умение за работа с тестови въпроси – разпознаване на ключови думи в задачата за откриване на верни отговори

Основната полза за всички ученици е придобиване на увереност в общуването на роден език, мотивация за изучаването на езиковите норми и интерес към четене и търсене на информация.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.