Продукти за ученици от 5. и 6. клас

Периодът на преход от началната училищна степен към прогимназиалните класове е не само преходен във физиологично отношение за учениците.

Смяната на учебната среда от един учител с много учители и разделянето на учебните дисциплини създава предпоставки за натоварване на учениците. Представянето на учебното съдържание на принципа преподаване – самоподготовка – изпитване, често води до загуба на интерес и произтичащите от това трудности в усвояването на учебното съдържание.

Това особено важи за двата основни предмета български език и математика.

Учебното съдържание в 5. и 6. клас по български език и математика е в основата на формиране на математическа и езикова култура, която е база за надграждане на учебно съдържание в гимназиалните класове и е основа на функционалната грамотност.

Образователни технологии™ създаде продукти по математика и български език, съобразени с учебното съдържание на тези учебни дисциплини и с начините на възприемане и запомняне на информация.

Продуктите са он-лайн, анимирани и озвучени, които представят в детайли основни математически понятия и езикови правила. Уроците са допълнени от примерни задачи и тестове. Обучението на ученици в 5. и 6. клас по български език и математика с продуктите на Образователни технологии™ не само повишава нивото им в училище, но създава и трайни знания и умения по тези предмети, интерес към ученето и самочувствие за постигане на резултати.

Ученици от 5 - 6 клас в ЧОУ Образователни технологии