Кандидатстване с география

  • Разработени подробни теми по география в 4 части.
  • WEB-базирани учебни материали логически структурирани, с допълнителни схеми и помощни таблици, улесняващи възприемането. Тестове за формат кандидатстване в университет и матура.
  • Преподаване на всяка тема – обяснения на понятия и зависимости.
  • Техники за трайно запомняне на фактите и точното им възпроизвеждане на изпита.
  • Перманентен контрол на учебния процес и отстраняване на пропуски.

Изпитът по география в университетите (хуманитарни и икономически) е под формата на тест. Като съдържание и обем необходими знания съвпада с този за матура. Преобладават въпросите затворен тип, но са включени и такива, които предполагат писмено изложение.

Кандидатстване с география

За успешното полагане на изпитите е необходимо да знаете цифрови данни, географски термини, умело да боравите с карти и географски обекти, да познавате физикогеографските особености на територията, тяхното влияние върху локализационните процеси, да правите логическа връзка, анализ и изводи относно избора за локализация на някаква стопанска дейност с цел постигане на определени стратегически предимства и конкурентноспособност. Фактът, че изпитите са тестови не означава, че кандидатите могат да разчитат само на краткотрайно запомняне верните отговори на въпросите, без да познават гореспоменатите зависимости, предмет на науката „География“.

Най-често цел на кандидатите с география е прием в специалност „География на туризма“ в СУ, за които е необходимо и успешно полагане на изпит по чужд език.

Можете да потърсите допълнителна информация, като се свържете с някои от нашите регионални офиси и да заявите участие в безплатен тест за определяне на входното ниво.

Кандидатстване с география