Матура по БЕЛ. Кандидатстване с български език и литература в университети

Образователни технологии™ предоставя достъп на външни клиенти до on-line пробни изпити по БЕЛ за матура (ДЗИ).

Изпитите се провеждат дистанционно, асинхронно при самостоятелна работа в платформата ни. Всеки участник ще получи оценка и рецензия, както и препоръки в синхронна връзка с преподавател.

On-line пробни изпити по БЕЛ по формат матура

Направете вашите последни репетиции за изпита чрез обаждане и разговор с отговорник на удобен за вас регионален офис на Образователни технологии™ или попълнете регистрационната форма за да се свържем с вас.

 


 

Матурата по български език е оценка на първата ключова компетентност за всеки български (европейски) гражданин – умението да общуваш на роден език. Това показва Вашата грамотност, а грамотността е огледало на културата на всеки успешен човек.

Продуктите на Образователни технологии са web-базирани, с удобството да се ползват през интернет от всяко място и в удобно за потребителя време. Те съдържат подробно обяснени правила по езикова култура – анимирани и озвучени, и пакет с упражнения и тестове с обяснения на верни или грешни отговори. Така всеки потребител може да се самообучава и тренира успешно, като сам разпределя времето си. Това не изключва и консултация с преподавател.

Вариантите са ползване на този продукт са: on-line самообучение с допълнителни указания от преподавател или с консултации с преподавател и контрол на работата Ви.

Можете да видите как работи този продукт и неговите предимства и ползи, ако заявите безплатно участие на пробна матура, за да проверите нивото си и видите демонстрация на продукта по български език и литература – как решава проблеми и надгражда знания.

За заявка за пробна матура и демонстрация на продукта трябва да се свържете с мениджърите на удобен за вас офис.

Изпит по БЕЛ в български университет

  • Учебни материали на хартиен носител – съобразени с формáта на изпита – тест или писане на съчинение.
  • WEB-базиран, мултимедиен продукт за кандидатстващи с изпит по български език и литература и матура по български език и литература. Достъп от всяко място и по всяко време.
  • Материали за кандидати за специалност „Журналистика“ с изпит – есе.
  • Материали по езикова култура и пакет с тестове по формáта на модул 1 в УНСС.
  • Перманентен контрол на учебния процес и отстраняване на пропуски.
  • Подготовка за устния изпит по журналистика в СУ.

Български език и литература

През последните 3-4 години интересът към кандидатстване в университет с изпит по български език и литература постоянно расте. Това се дължи на рационалното желание на зрелостниците с една подготовка да преодолеят успешно матурата (която е задължителна) и да се явят на кандидат-студентски изпити в български университети.

Вариантите на кандидатстудентски изпит с български език и литература са: решаване на тест, тест + есе или само с оценката от матура.

С изпит по БЕЛ можете да кандидатствате в хуманитарни и икономически университети за различни специалности.

В хуманитарните университети вариантите на изпитите са писане на тема или тест + компонент есе.

В СУ изпитът по БЕЛ се състои от две части: създаване на аргументативен текст (есе) и тест. Темата на есето може да бъде твърдение или сентенция както от литературен, така и от нелитературен източник. Аргументативният текст трябва да е в обем до 3 страници.

За висока оценка на изпита е необходима умела демонстрация на езикови и литературни компетентности. Езиковите компетентности се изразяват във владеене и прилагане на правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма и в умение за създаване на цялостен, логически свързан и езиково коректен текст.

Въпросите, проверяващи литературните компетентности на кандидатите, са базирани върху откъси както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителна подготовка за 11. и 12. клас, така и от текстове, невключени в учебната програма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст.

По-малка част от въпросите, свързани с литературни компетентности, изискват фактологически знания (разпознаване на авторство, заглавие и т.н.), а по-голямата част от тази група въпроси предполага умения за четене на художествен текст – обяснение на мотивацията на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху структурни особености на текста и т.н.

При кандидатстване в хуманитарните университети най-голяма е конкуренцията за специалност „Право“. За участие в класиране е необходим и успешно положен изпит по история.

С изпити по БЕЛ и история се кандидатства и за специалност „Балканистика“.

Матура по БЕЛ

Само с оценка от изпит по БЕЛ в хуманитарни университети можете да участвате в класиране за специалности: „Психология“, „Философия“, „Културология“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Педагогика“, „Социални дейности“ и други. За тези специалности кандидатите могат по собствен избор да участват в класиране и с оценка от матура по БЕЛ.

Особеност на писмения изпит по журналистика в СУ е, че темата на есето е свързана със съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

Изпитът има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Оценяват се придържането към темата (ясното формулиране и аргументиране на авторската позиция), проявената обща култура (познаването и уместното боравене с историческите, социалните, политическите, научните, културните, литературните и др. факти, използвани в изложението), писмената култура (богатство на езика и обработеност на стила; владеене и прилагане на езиковите норми).

Изпитите по БЕЛ в ЮЗУ, ПУ, ВТУ се провеждат под формата на тест, който съдържа задачи, целящи проверка на правописната, граматичната и пунктуационната култура. В тези университети може да се кандидатства и с оценката от матурата по БЕЛ.

В Академията на МВР се кандидатства с оценката от държавния зрелостен изпит по БЕЛ, която е основна при образуването на общия бал.

За икономическите университети подготовката по БЕЛ е необходима за успешното справяне с тестовите задачи от модул 1 – „Български език и езикова култура“ на ЕПИ, който е задължителен за всички кандидати. Този модул включва 20 тестови въпроса, затворен тип. Цел на проверката са езиковите компетентности – владеенето на правописните, пунктуационните, граматичните, лексикалните и стилистичните норми.

По-задълбочена подготовка по български език и литература е необходима на кандидатите, които се явяват на изпит с модул 3 – „Български език и литература“. Той включва 40 тестови задачи, затворен тип. Цел на проверката са литературните компетентности, познаване на биографиите и творчеството на авторите, включени в изпитната програма, умение за тълкуване на художествените текстове и за разпознаване на използваните в тях тропи и фигури.

Можете да изберете подготовка по български език и литература за матура от следните варианти:

  • Целогодишно обучение по формáта за матура с допълнителна подготовка за кандидатстване с български език и литература за всички специалности в университетите.
  • Краткосрочен присъствен курс от 3 до 4 месеца.
  • Краткосрочен он-лайн курс (дистанционно обучение) с допълнителни присъствени часове за консултации с преподавател и тренинг изпити.
  • Участие само в изпитен тренинг по формат матура с проверка на теста и коментар от преподавател.

Освен това ще получите като бонус достъп до онлайн-курс „Делова кореспонденция“ по първа ключова компетентност към всички варианти на обучение, без последния – ако участвате само в изпитен тренинг.

Можете да потърсите допълнителна информация, като се свържете с някои от нашите регионални офиси и да заявите участие в безплатен тест за определяне на входното ниво.