Български език 1 – 4 клас – начална функционална грамотността

Обучението по български език в начален курс в българските училища е подчинено на определена рамка за външно оценяване в 4 клас. Тази рамка оценява определени критерии зададени от ДОИ, но в същото време не създава база за функционална грамотност.

Концепцията на PISA за функционална грамотност в областта на четенето се основава на разбирането, че това е умението за разбиране, осмисляне и използване на писмени текстове за постигане на конкретни цели, за развиване потенциала на личността и за нейното пълноценно участие в обществения живот.

Създадените умения за общуване на роден език се определят като първа ключова компетентност на по-късен етап от професионалната реализация.

В този смисъл базата за изграждането на висока езикова култура и начин на изразяване /писмено и говоримо/ трябва да започне още в базовото ограмотяване в начална училищна степен, още в първи клас и да се надгради до четвърти клас.

За да отговори на тези нужди Образователни технологии™ разработи продукт по български език за постигане на висока езикова култура и грамотност /писмена и говорима/ за учениците от 1. до 4. клас.

Първокласници

Курсът начално образование по български език е съобразен с начина на възприемане на информация, преработката ѝ и отлагането ѝ в дълготрайната памет, за да бъде прилагана в съответни ситуации.

Обучението се извършва с атрактивни подходи и методика, чрез които се усвояват трайни знания и се формира висока езикова култура.

По езикова култура се преподават темите от всички дялове на езикознанието: фонетика /звуков анализ на думите и особеностите на правописа/; морфология /думите като части на речта/; синтаксис /познаване на видовете изречения по цел на изказване и по състав, откриване на частите на изреченията и познаване на пунктуацията при писане/; лексикология /значение на думите и формиране на богат речников запас за изразяване/.

Продукт по български език от първи до четвърти клас дава възможност за възприемане и запомняне на информацията, като се преминава през три етапа.

Първият етап е възприемане на информацията визуално чрез образи на понятията и слухово. Това се постига чрез мултимедийно учебно видео, в което понятията и правилата в българския език се представят анимирано, оцветено и озвучено в дистанционен он-лайн образователен продукт, който се ползва чрез интернет.

След видеото, същата тема е представена под формата на схеми така, че ученикът може да осмисли темата и като прегледа задълбочено тези схеми. Така информацията се наслагва два пъти – веднъж чрез видеото, след това чрез схемите под него. Дистанционният образователен портал дава възможност учениците не само да слушат и гледат тези уроци он-лайн по време на преподаването им, но и да ги гледат по всяко време и от удобно за тях място.

Втори етап – макетиране на ключови понятия и прилагане на различни стратегии на обучение за формиране на умения правилно четене и писане и прилагането им в различни ситуации.

Третият елемент на нашите уроци е възможността за упражнение и проверка на усвоените знания. Това става чрез работни листове, чрез които учениците се упражняват или чрез он-лайн тестове, които могат да решават.

С висок ефект за формиране на умения за писмено изразяване е и обучението в писане на съчинения и текст с различен характер.

В процеса на обучение учениците се научават да четат и разбират текстове от различен произход – художествен и научно-популярен. Това създава трайни навици за четене и разбиране на информацията от различни учебни дисциплини изучавани в училище в горните класове.

Под атрактивна форма са представени варианти и стратегии за разбиране или съставяне на научен текст, художествен тест, преразказ или създаване на собствено мнение по зададен проблем. Именно обучението в писане на съчинения дава възможност за развиване на функционалната грамотност. То е стабилна база и за изучаването на чужд език.

Обучението се провежда в малки групи в три учебни часа седмично, обединени в едно занятие.

За записване за курс по български език от първи до четвърти клас можете да получите информация в офисите на Образователни технологии.