Възможностите и ползите от Националното външно оценяване на учениците след 10. клас

Националното външното оценяване (НВО) в 10. клас е по два задължителни предмета: български език и литература и математика, както и по два избираеми: чужд език и информационни технологии.

В десети клас учениците обикновено са на 16 години, възрастта, до която образованието е задължително по Конституция. Това позволява завършилите 10. клас да започнат работа.

Резултатите от Националното външно оценяване ще се включват в академичното досие на всеки от учениците и ще дават възможност за кандидатстване в друго училище.

Независимо от това, че ще останете в училището, където учите, и резултатите, изразени в точки, няма да влияят на дипломата Ви за средно образование – не подценявайте тези изпити.

От Националното външно оценяване можете да извлечете допълнителни възможности и скрити ползи.

Възможности и ползи от изпитите в 10. клас

Външното оценяване на учениците след 10. клас е проверка на нивото за академична и функционална грамотност по български език, математика, чужд език и технологии. То съответства на проверката за академична и функционална грамотност в цял свят.

Изпитът по български език и литература е много добра основа за зрелостните изпити след 12. клас. Но това не е единствената полза.

Всички учебни дисциплини, предвидени за външно оценяване след 10. клас, съвпадат с четири от осемте ключови компетенции за учене през целия живот по европейската рамка.

Ключовите компетенции за учене през целия живот представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

Четирите изпита обхващат следните ключови компетенции:

1. Български език и литература – покрива ключовата компетентност „Общуване на роден език“.

2. Общуване на чужд език

3. Математика – Математическа компетентност

4. Информационни технологии – Дигитална компетентност

Всички офиси на Образователни технологии ™ предлагат обучение и по четирите направления по формàта на външното оценяване в 10. клас. Опитът на Образователни технологии ™ показва бърза и адекватна реакция на промените в създаването на ефективна система на обучение и изготвянето на учебни материали за съответен формат на изпит с доказана висока успеваемост на изпитите.

Допълнителни ползи от обучението по четирите направления

1. Обучение по български език и литература

Обучението по български език и литература изгражда много добра основа за функционална грамотност за правилен стил на изказ и формира практически умения за делова кореспонденция. Всички ученици, преминали обучението в офисите на Образователни технологии ™, ще получат допълнителен Сертификат за Делова кореспонденция, което дава допълнителни възможности при кандидатстване за работа.

2. Обучение по математика

Обучението по математика дава добра основа за подготовка по математика при кандидатстване след 12. клас.

3. Обучение по чужд език

Допълнителните ползи при подготовката по английски език по формàта за Национално външно оценяване, дава възможност и за участие в Placement Test и получаване на международен сертификат за ниво на владеене на английски език към изпитен център на Пиърсън Лонгман, за който Образователни технологии ™ има лиценз.

Обучението по немски и испански език, освен подготовката за изпитния формат, може да се надгради и за явяване за международен сертификат, без допълнително заплащане на обучението за този сертификат.

4. Обучение за изпита по информационни технологии

Уменията за дигитална компетентност са водещи във всеки бранш. Целенасочената подготовка по формàта на изпита за Информационни технологии дава възможност всички обучавани ученици да придобият конкретни практически умения по дигитални компетенции и да получат допълнителен Сертификат за Дигитални компетенции допълнителен извън сертификата, издаван на МОН.

НВО 10 клас

Информация за организацията на обучението по четирите учебни дисциплини: български език и литература, математика, чужд език и информационни технологии, можете да получите в регионалните офиси на Образователни технологии ™ в страната.