лого ОТ

Система за управление на качеството

Политика по качеството

на ЦПО към Образователни технологии – София ЕООД

Политиката по качеството на ЦПО към ОТ – София ЕООД е насочена към непрекъсна-то подобряване на системата за управление на качеството на организацията, с цел въз-можно най-пълното удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при провеждане на Дистанционни, смесени, присъствени или задочни професио-нални обучения за придобиване на квалификация, част от професия и усъвър-шенстване на професия.

За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да под-държа и непрекъснато да подобрява ефикасността на система за управление на качество-то, да удовлетворява изискванията на приложимите законови и други приети изисквания.

Ще управляваме системата като:

  • Насочваме опита знанията и усилията си към пълно изясняване и задоволяване на изискванията на нашите клиенти.
  • Определяме, преследваме и реализираме целите по качеството. Целите по качеството се формулират и отчитат на прегледа от ръководството.
  • Непрекъснато разработваме и внедряваме мерки, които да доведат до подобряване на ефикасността на СУК.
  • Изискваме ниво на отношения с нашите партньори и доставчици, което покрива крите-риите ни по отношение на управлението на качеството.
  • Стимулираме и подкрепяме всеки един от нас да изпълнява задълженията си при конт-ролирани условия на труд.

Основен критерий за постигнат успех на организацията ни са доволните клиенти.

Като Управител декларирам още ангажиментите си за изпълнение изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, както и за осигуряване на всички ресурси за непрекъсна-то подобряване на ефикасността на внедрената система за управление.

Управител: Румен Петров

гр. София
09.01.2017 г.