Английски език – TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE ESOL, матури, кандидатстване

Ранно чуждоезиково обучение по английски език

 • Ранно чуждоезиково обучение по английски език – 5-7 годишна възраст
 • Начална степен – 7-10 годишна възраст

Курсовете са предназначени за деца в доучилищна и ранна училищна детска възраст.

Целта им е развиване на комуникативните умения на децата до достигане до ниво А1 по Европейската езикова рамка

 

Прочетете още ...

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА

учебни системи на водещи английски издателства

Използват се:

 • съвременни атрактивни методи на обучение – драма, мултимедия, ролеви игри
 • оригинални учебни системи на водещи английски издателства
 • онлайн базирани авторски мултимедийни продукти

В края на всеки модул децата могат да се явят на изпитите на Cambridge ESOL – Starters, Movers, Flyers, KET и PET.

Английски език за студенти и възрастни

 • подготовка за матура и кандидатстване – двугодишни и едногодишни курсове с традиционно високи резултати
 • асинхронно дистанционно и смесено обучение за подготовка за матура и кандидатстване е с онлайн базирани авторски мултимедийни продукти
 • помощ за училище – поддържащо ниво за начален и горен курс
 • обучение за възрастни по европейската езикова рамка
 • обучение за възрастни по програми на Агенция по заетостта „Аз мога“ и „Аз мога повече“
 • сертификатна подготовка за изпитите на Мичигънския университет, Cambridge ESOL, индивидуална подготовка заTOEFL и IELTS
Прочетете още ...

Обучението в нашите езикови центрове е съобразено и постига изискванията на Общите нива на компетентност – скала по европейската езикова рамка.

Ниво на владеене свободно

С2 – Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси и дори в по-сложни ситуации.

С1 – Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно без явно затруднение при намиране на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален и академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

Ниво на владеене самостоятелно

В2 – Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми в своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на език без напрежение от двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.

В1 – Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език от познати теми свързани с училище, професия и други. Може да се справя с повечето ситуации по време на пътуване в страната, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да описва очакване или цел и да излага накратко причини или идеи.

Ниво на владеене основно

А2 – Може да разбира отделни изречения или често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие /например елементарна лична и семейна информация, покупки, работа/. Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен по несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

А1 – Може да разбира познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговарят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя на някого и да задава въпроси на друг човек, например за място на живеене, хора, които познава или вещи, които притежава, както и да отговаря на въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и му помага в общуването.

Toefl
Ielts
Cambridge

Образователни технологии предлага индивидуално обучение за TOEFL, IELTS и изпитите на Cambridge ESOL.

Предимствата на индивидуалната подготовка са:

 • Съобразена е с изходното ниво на учащия.
 • Концентрира се върху проблемни умения.
 • Провежда се в удобно за кандидата време.
 • Ползват се няколко учебника за подготовка, комбинирани с онлайн ресурси.
 • Комбинират се присъствени занятия с онлайн занятия.
Прочетете още ...

TOEFL

TOEFL IBT е най-широко признат за кандидатстване в университети в Америка и Европа.

 • Тестът проверява четирите езикови умения, тези които са от най-голямо значение за осъществяване на комуникация – говорене, слушане, четене и писане. Ударението е поставено на използването на английски език за комуникиране.
 • Разпространен е по света чрез Интернет в оторизирани центрове за провеждане на тестовете.
 • За да успеят да се реализират в колежи и университети в английски говорящи страни, учащите се трябва да могат да комбинират техните езикови умения в класната стая. Новите интегрирани въпроси или “задачи” помагат на студентите да изградят увереност в уменията си за комуникация в академичните среди, в които искат да влязат.

Новите задачи изискват от държащите теста да могат да:

 • четат,слушат, а след това да отговорят на въпроси;
 • слушат и да отговорят на въпроси;
 • четат, слушат, а след това да напишат отговори на въпроси;
 • Новият тест TOEFL включва в себе си и раздел “Говорене”. Този раздел се състои от шест задачи и държащите теста са със слушалки и говорят в микрофон, когато отговарят. Отговорите ще са дигитално записвани и изпращани в базата за онлайн оценяване.
 • Разделът “Писане” е разширен. Новият тест изисква държащите теста да пишат отговори относно материал който са чули или прочели и да напишат есе в подкрепа на мнение/възглед. Проверяващи оценяват отговорите на писмената част на теста посредством онлайн интернет системата на ETS.

Разпределение на времето за изпълнение на задачите от формата на теста:

 • Четене – 3-5 абзаца, 12-14 въпроса всеки, 60-100 минути.
 • Слушане – 4-6 лекции, 6 въпроса за всяка; 2-3 разговора, 5 въпроса за всеки, 60-90 минути.
 • Почивка 10 минути.
 • Говорене 6 задачи: 2 независими и 4 комбинирани, 20 минути.
 • Писане: 1 комбинирана задача-20 минути, 1 независима задача-30 минути.

За списък на колежите, университетите и агенциите по света, които признават точките от тест TOEFL, посетете:www.ets.org/toefl.

Резултатите от TOEFL са валидни две години.

IELTS

IELTS е международен тест по английски език, който се изисква, за да учите или работа в страна, където общуването е на английски език.

Над 3000 институции и програми в САЩ приемат резултатите от IELTS като доказателство за владеене на английски

Тестът се състои от 4 части:

 • Слушане – 30 минути
 • Четене – 1 час
 • Писане – 1 час
 • Устна част – 15 минути

Модули на теста

IELTS се предлага в два формата – Academic и General Training.

При Academic, частите Четене и Писане оценяват дали кандидатът е готов да учи в академична среда, където се говори и преподава на английски. Приемът за бакалавърски, магистърски и други академични курсове се базира на резултатите от тези модули.

General Training модул е подходящ за кандидати, които заминават за англоезични страни да завършат гимназиалното си образование, да придобият професионален опит или да се включат в образователни програми, но не на академично ниво. Този модул е подходящ за цел емиграция в Австралия, Канада и Нова Зеландия.

IELTS се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене. Частите говорене и слушане са идентични и за двата формата – General Module и Academic Module.

 1. Слушане – 30 минути.

  Тази секция се състои от 40 въпроса, разделени в 4 тематични дяла. Текстовете се слушат само веднъж, като е позволено да се водят бележки, по време на записите.

 2. Говорене – 11-14 минути.

  Частта „слушане” се състои от три задачи: личен разговор – представяне с изпитващия, (това е основна разлика сTOEFL iBT, защото при него комуникацията не е лична, а се записва дигитално), самостоятелен анализ на определена тема, съвременен дискутиран проблем и подробен диалог-анализ  с изпитващия на същата тема.

 3. Четене – 60 минути.

  Секцията е разделена на три части, а въпросите, на които ще отговаряте са общо 40. Времетраенето и формата и за двата варианта на изпита са еднакви, но се различават самите текстове, тематиката и стила на езика. Академичният модул тества умението да използвате адекватно четирите умения и да ги прилагате свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква по-скоро познаване на общия, социален аспект на комуникация, способността да се справяте с шаблонни фрази в професионалната среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

 4. Писане – 60 минути.

  Състои се от две задължителни задачи. Първата е писмен отговор върху зададен проблем, чрез писане на писмо или подобен формат. Времето за изпълнението на тази задача е около 20 минути. Втората задача е представяне на есе, за което разполагате с останалите 40 минути. Нивото на този изпит отговаря приблизително на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

Резултатите от IELTS са валидни две години.

CAMBRIDGE ESOL

Първи сертификат на Кембридж – FCE

Certificate in Advanced English – CAE