Чуждоезиково Обучение

Езиков център за обучение по английски, немски, френски, испански, руски език. Обучението е разпределено по възрастови групи за различни нива и обучение за изпит за международни сертификати за работа или кандидатстване в чужбина.

Обучението за деца и възрастни се извършва по утвърдени учебни системи на световни издателства. Обучението за международни чуждоезикови сертификати се извършва по утвърдени учебни програми на чуждестранните институции и техните български представителства, които организират съответния изпит.

Обучението по чужд език за различните направления се допълва с авторски мултимедийни – аудио и видео продукти в уеб-базиран образователен портал. Тези продукти могат да се ползват онлайн по всяко време от клиентите за тренинг, в удобно време и място.

Продуктите включват различни елементи от формата на изпитите за сертификат – решаване на богат набор от граматически и лексикални тестове; упражнения с тестове за четене и слушане с разбиране с голям набор от аудио и видео учебни ресурси и ресурси за писане на съчинение и есе.

С достъпа до образователния портал за дистанционно обучение по чужд език се дава възможност на клиентите да спестят време за тренинг за най-трудните елементи на изпита – четене и слушане с разбиране, като те могат многократно да упражнят тези елементи и да се тренират в удобно време. Нещо повече, курсовете по език в портала за дистанционно обучение се обновяват постоянно и това дава възможност за достъп до богат учебен материал на нашите клиенти, без да се налага да доплащат нов достъп до тях.