Осъзнатите и неосъзнатите потребности при избор на средно училище и избор на университет

Изборът на средно училище за всеки ученик е най-важната стъпка в израстването му като уверена и устремена към лични постижения личност. Този избор не може да бъде самоцелен. Този избор се планира далновидно, като се обвързва с избора и на университет. Връзката гимназия – университет е свързана с профилиращите предмети и чуждите езици, които ще изучава ученикът.

В много от случаите при избора на гимназия родителите се ръководят от общоприети тенденции за езикови гимназии, от професионални интереси или от тенденции, породени от престижност.

В тази статия ще споделя основни фактори, които имат важна роля в израстването и осъзнаването на младия човек. Част от тези фактори са осъзнати като „задължителни“, ако искаш да успееш. Но има фактори, които играят много по-важна роля от „задължителните“.

Кои фактори са общоприети и се следват при избора на училище?

Едната тенденция е избор на езикови гимназии. Целта е кандидатстване в университет в чужбина и използване на чуждия език като конкурентоспособна компетентност. Обикновено това е водеща, осъзната потребност у родителите и децата. Тук важно значение има изборът на чужд език. Неправилно е този избор да се прави от модни тенденции или защото езикът звучи екзотично.

Чуждоезиковата компетентност е втора ключова компетентност в Европейската сертификационна рамка за ключови компетентности след родния език.

Задължителен език в бизнес средите, в ИТ, за пилотите и дипломатите е английският език. Той трябва да се владее на високо говоримо и писмено ниво. Това е езикът за кандидатстване в най-елитните университети в света. В българските университети с английски език се кандидатства в престижните международни факултети.

Проучвания сочат тенденцията на нарастване използването на източниците езици, като китайският език ще има превес.

От европейските езици френският език заема водеща позиция пред немския, но е след испански. Тенденциите сочат и по-широко навлизане на френски език в ИТ.

Руският език е важен както за големия пазар, така и за огромното количество литература в различни сфери в книжното и в интернет пространството.

Препоръката при избор на чужд език е в следната посока: Задължително владеене на английски език до минимум С1 ниво. Изборът на втори чужд език да се определя в зависимост от бъдещата университетска специалност, професия или университет, в който ще се кандидатства или от държавата, в която ще се избере университет с цел лесно общуване. Необходимо е да се разгледат специалностите в чужди университети (ако целта е такава) и да се прецени в коя държава и университет съответните специалности са най-добре представени. Така ще се направи правилен избор за втори и дори трети чужд език.

Ключовата чуждоезикова компетентност по европейската сертификационна рамка включва владеене на 4 чужди езика, за да има съответната личност конкурентоспособност на пазара на труда и в бизнес средите.

Другата тенденция при избор на средно училище са професионалните гимназии. Тук родителите очакват обучение по конкретна специалност, която децата им да продължат да изучават в университет или да я практикуват особено ако е продължение на семеен бизнес или професия. Обучението на ученика в професионална гимназия има следните особености: изучават се професионални дисциплини, за които се държат допълнителни изпити, прави се дипломна работа или се държи държавен изпит. Така се стеснява пераметърът на учене за сметка на чуждите езици или други знания и умения. В края на 12. клас ученикът трябва да се справи със зрелостния изпит по български език и литература и да се подготви да кандидатства. Ако промени желанието си да не се занимава с изучаваната специалност в професионалната гимназия, а реши да кандидатства медицина например, то натоварването ще бъде много голямо при подготовката. Освен това дипломата за съответната специалност (профил в профилираните гимназии) не е конкурентоспособна на съответните специалности след завършването им в университет. Това в известна степен омаловажава усилията и натоварването в професионалните гимназии, ако ученикът не започне да практикува съответната специалност веднага. На пазара на труда се конкурират равнопоставено всички, които са завършили специалността в университет, и обучението в професионалното училище не оказва влияние.

Профилираните гимназии имат профили, които отговарят на съответни професии, но учебната програма не е като при професионална гимназия, а дава обща култура за съответната професия. Така например, профил „Право“ или „Предприемачество и бизнес“, дават общи аспекти в тези направления. Основните знания и умения по тези направления, се дават в Университета. По-практически умения се придобиват в ИТ профилите, в които се изучава програмиране, графичен дизайн и други ИТ направления. В този тип профили учениците придобиват реална представа за специфичността на съответните професии и това им дава възможност да се ориентират за следващите стъпки в надграждането на знания и развитието им.

При избор на профил след 10. клас, важен фактор е предмета, който е профилиращ.

Профилиращият предмет има значение при втората матура в 12. клас и е свързан с предмета за кандидатстването в български университет.

В таблицата по-долу давам някои връзки между предметите за кандидатстване, които да изберете като профилиращи и връзката им със специалностите в университетите.

Връзка между профилиращите предмети в гимназията, втората матура и специалностите в българските университети
Профилиращ предмет Университети и специалности, в които се кандидатства с този предмет
Български език и литература Всички икономически специалности в икономическите университети в България
Софийски университет – социология, публична администрация, културология, българска и славянска филология, теология, педагогика, логопедия
Журналистика – писмен изпит (есе) и устен изпит
География Всички икономически специалности в икономическите университети в България
Софийски университет – туризъм (с втори изпит по чужд език), география, регионална икономика и геология
История Всички икономически специалности в икономическите университети в България
Софийски университет – право + изпит по български език и литература, международни отношения (+ чужд език) политология, европеистика (+ чужд език), педагогика, история, археология
Математика Всички икономически специалности в икономическите университети в България
Технически университет – компютърни науки и инженерни специалности
Университет по архитектура
Стопански факултет на Софийски университет (+ чужд език)
Чужд език Чужди филологии, педагогика и психология
Биология и химия Медицински университети и тесни специалности в Софийски университет

 

Дотук са описани осъзнатите потребности, които следват общи тенденции.

Като неосъзнати са факторите, които влияят върху успеха и щастието на една личност.

Обикновено изборът на училище следва общите тенденции. Често изборът на профил е воден от това, дали дадената професия, представена чрез профила, е с приоритет в съвременния етап. Така някои ученици попадат в профил, за който нямат съответни качества и лесно губят интерес.

Да бъдем проактивни във вземането на решения за себе си и за децата си, означава да бъдем отговорни. Информацията в този аспект има изключително значение, защото информираните хора вземат интелигенти решения.

Първият важен фактор е средата, в която Вашето дете ще се изгради като личност.

Този фактор има най-важно значение. Той е определящ.

Детето израства като личност в процеса на социализация, под влияние на социалната среда, като член на социална общност. В процеса на жизненото си развитие човек усвоява натрупания от поколенията опит и развива своето съзнание, нагласи, убеждения. В израстването си всеки млад човек гледа от модел. Затова тези, от които се учи, трябва да са модел на успешна личност. Това е философията ми за качествен учебен процес. Той е част от вдъхновението за всеки млад човек. Ако един учител, преподавател в университет показва модел на уважение, разбиране и подкрепа, то той учи младия човек на тези възгледи и умения. И обратно, ако показва надменност, високомерие, то същият този млад човек няма да се научи на човечност. А човечността като качество е нужна във всеки бранш от бизнес пространството и във всички негови аспекти.

Една от основните роли на училището е да възпитава ценности, а не да учи учениците на подчинение. Най-новите концепции за успех показват, че той върви след усещането за щастие. Щастливите хора са успешни, удовлетворени от това, което правят, от умението си да дават и получават. В основата на това стоят онези умения, които са задължителни за всяка професия и бранш – меките умения или известни като soft skills.

Тези умения се усвояват и развиват най-добре, когато младият човек осъзнава своя потенциал и намира себе си. Това е периодът след навършване на 14 години – периодът в гимназията.

Усвояването на меките умения дава конкурентно предимство при кандидатстване за работа, при създаване на собствен бизнес, в работа в екип и при управлението на хора. Тези умения тежат 85% спрямо твърдите умения, придобити като знания от университета и опит в професията. Те са пряко свързани с конкретното поведение, което води до ефективност в работата или до ниски резултати. Това са уменията, свързани с емоционална интелигентност и самоконтрол, печелене на доверие, управление на конфликти, говорене пред публика, умение за работа в екип, организираност, умение за убеждаване и комуникативност, лидерски умения, умения за личен принос и продуктивност.

Съотношение между твърдите умения (професионални) и меките умения (ключови комуникативни) в кариерното развитие и конкурентноспособността

 

Като създател на две частни училища – основно и гимназия, силно вярвам, че гимназията е базовия лагер по пътя на кариерата на всеки млад човек. Петте години в гимназията във възраст, когато ученикът развива личността си и намира себе си, са изключително важен период. Именно в гимназията трябва да се придобият меките умения и учениците да се учат от модели на успешни личности. Силно вярвам, че такъв модел може да бъде учителят. Учителят е вдъхновителят и има огромна роля в живота на всяко дете. Ето защо при избор на средно училище е важна информацията за преподавателския състав.

Вторият въпрос, върху който трябва да помислите, е кои са силните черти на детето, като ги определите заедно. Този въпрос е пряко свързан с таблицата за категориите професии и дейностите, свързани с тях.

Всяко дете е различно и има по-изявени и по-слабо развити интелигентности. Интелигентностите определят една личност като уникална. Това формира и различните интереси, хобита, темперамент. Интелигентностите определят позицията на един човек в работна среда – добър изпълнител, добър екипен играч, индивидуалист, който работи сам, или лидер, който умее да води хора след себе си. Има различни анализи в определянето на интелигентностите или качествата на личността. Повярвайте, това е първото нещо, което можете да направите за детето си, за да получи правилната Ви подкрепа в избор на училище и по-късно специалност в университет. В случая тест за кариерно ориентиране не може да се приеме като единствен ориентир. Тези тестове са комбинации от избрани отговори. Те невинаги са добре осъзнати от човека, който ги попълва.

За да може да определи едно дете на 14 години и дори по-късно кои са неговите силни черти, дали притежава качества за определени професии или браншове, то трябва да има информация. Тук ролята на родителите е много важна, за да подкрепят детето си и заедно да вземат правилното решение. Може да се ползва кариерно консултиране от хора с опит, за да може да се осмисли информацията и да се направи правилният избор. Има различни теории и практики, които дават такава информация. Някои описват личностните типове, като ги обвързват с определени професии. Една от тях разделя личностните типове на: аналитици, дипломати, стражи и изследователи. Препоръчвам източника на информация за тази концепция: https://www.16personalities.com. В сайта има подробен анализ на типовете и връзки с професии и личности, както и тест за самоопределяне на типа. Подобен анализ, който все повече набира скорост в определяне типа на една личност, на силните и слабите ѝ черти, е науката хюман дизайн. Изборът на родителите за такъв анализ е личен. Ползите от него са преди всичко информация, която ще помогне не само в избора на училище и университет, но ще даде възможност за по-пълноценно осъзнаване на детето за личните му качества и съпоставянето на тази информация с реалните усещания и оценки – ваши и негови за личността му.

В подкрепа на тази препоръка за предварителен анализ на силните страни на детето преди избор на специалност са мои лични наблюдения и 30-годишен опит в образователната сфера, а също и едно от най-мащабните изследвания на Gallup Organization с повече от 80 000 мениджъри в над 400 компании от различни сфери на дейност. Изследването е подробно анализирано в книгата „Нарушете всички правила“ на Маркас Бъкингъм и Кърт Кофман. Това проучване доказва, че успехът на една компания или бизнес се дължи на талантите на хората – да правят това, в което са добри.

Тръгнете оттук. Преди да изберете средно училище, е необходимо да погледнете заедно с детето си с какво иска да се занимава, след като завърши университет. Това е една от посоките на мислене, която задава Стивън Кови в книгата си „Седемте навика на високоефективните хора“. Той казва така: „Преди началото имайте предвид края.“ Това означава да оцените бъдещето на детето си заедно с него, като анализирате кое ще го радва като вид дейност, ще му носи ли доход, ще бъде ли щастливо. Добре е да анализирате как си представяте успеха му, кое за него и за вас е успех. Посоката на мислене е какъв вид дейност му доставя удоволствие и я върши с лекота. Често като родители поставяме рамка, в която слагаме децата си, и те я приемат безусловно. Но в повечето случаи това е бил неправилен за тях избор и те никога не се реализират в това, за което са учили.

Аз силно вярвам в това. Децата ни трябва да осъзнаят с какво са уникални, с какво са по-добри от другите и с какво ще тежат на мястото си. Ако ние като родители осъзнаем това и заедно с децата си обсъдим кое е добре за тях, то това ще бъде най-важната ни роля като родители – да им дадем „корени и криле“.

При създаването на ЧПГ „Образователни технологии“ съм се ръководила от всички тези фактори, свързани с образователната среда за израстването на младите хора като уверени и устремени към лични постижения личности.

Всички тези фактори са заложени в мисията и визията на ЧПГ „Образователни технологии“. В този смисъл гимназията се явява базов лагер в планината на кариерата на нашите ученици. С цел създаване на учебна среда за усвояване на тези умения е програмата за личностно развитие „Лидерът в мен“, която съпътства обучителния процес в гимназията от 8. до 12. клас.

Това определя гимназията като училище за ключови компетентности.

Учениците от гимназията могат да придобиват международни престижни сертификати за soft skills, които са част от Европейската квалификационна рамка за ключови компетентности в делова среда.

Обучението по тези сертификати и усвояването на меките умения ги мотивира да учат и постигат личен успех, а от друга страна ги прави конкурентоспособни във всяка икономическа област – информационни технологии, бизнес среда, здравеопазване и образование, туризъм, управление на човешките ресурси и всички области на икономическия и социалния живот.

Профилите в гимназията отговарят на потребностите на съвременното бизнес търсене и предлагане – Чуждоезиков профил, профил Софтуерни науки и графичен дизайн и профил Предприемачество, където учениците развиват бизнес мислене. В учебната програма на всеки профил, освен специализираните дисциплини, са предвидени часове за сертифициране за бизнес английски, а в чуждоезиков профил има и сертификат по всички чужди езици.

Учениците ни печелят призови места на международни олимпиади, участват в международни проекти и конкурси.

Образователната среда е стимулираща чрез организиране на участие на учениците в конкурси, международни проекти и международни форуми. ЧПГ „Образователни технологии“ е единствената с организиране на менторски екип, който работи с коуч програми за учениците според техните интереси и нужди.

Учениците реализират желанията си при избор на Университет в България или чужбина, изцяло подготвени за това само в гимназията за съответните изпити и чуждоезикови сертификати.

Вярвам, че учителите променят животи. А какво по-добро от това да си полезен. Защото светът не ни е длъжен, ние сме длъжни на света да го направим по-добър. Нека това започне от базовия лагер за всяко дете – средното училище, което ще му даде тласък и посока.

Мария Амзина Мария Амзина, основател на училищата Образователни технологии™