Училище за моето дете

Изборът на средно училище има решаващо значение върху личностното развитие на тийнейджърите.

Схващането, че съществуват елитни и не толкова елитни училища, е изконно погрешно. В повечето случаи родителите стъпват на изградени мнения и наложени традиции за това, че това училище е елитно.

Колко родители са си направили труда лично да проверят какво се случва в “кухнята” на едно „елитно“ училище, какви са условията за обучение и извънкласни форми, каква е организацията на учебния процес и доколко мястото, където изпращат детето си, отговаря на европейските стандарти и в същото време се явява най-добрата среда за неговото развитие?

Колко родители се замислят върху това, дали съответното училище подготвя детето им за пазара на труда и оформя неговите конкурентни качества? Замислят ли се родителите върху това, че най-важният период от развитието и оформянето на личността на детето им минава в средното училище? Има ли родители, които последователно, целенасочено и отговорно проследяват и проучват нивото на учебната среда в така нареченото елитно училище?

Периодът на получаване на средно образование съвпада с много важен етап от израстването на младите хора. Ако до 7 години детето се оформя физически и емоционално, то развитието на ума и формирането на начина на мислене започва след 7-та година и продължава до общоприетото пълнолетие на 21 години. След 14-годишната възраст, когато тийнейджърът започва средното си образование, започва и осъзнаване на Аз-а, на откриването на силните черти на личността, на тяхното осъзнаване и целенасочено развитие.

За да започне този градеж на личността, е необходима подходяща среда. По-голямата част от времето си в този период младите хора прекарват в избраното училище. Следователно училището заедно с отношението на учителите се явяват основната среда, която оказва изключително влияние върху развитието на личността на подрастващите.

И ако училището може да му даде подходящия модел на развитие и посока, то тогава училището е базов лагер за младия човек по пътя на изкачване на планината на кариерата. Но ако не може да осигури добрата среда за виреене, то тогава същото това училище може да се отрази и пагубно върху развитието или най-малкото да го лиши от възможността да формира онези житейски умения и компетенции, които имат силна роля в кариерното му и личностно развитие.

Какви са основните критерии за избор на училище?

 1. Преподавателски екип

  На първо място проучете преподавателския екип на училището. Каква е квалификацията на преподавателите по отношение на модерна методика и ключови комуникативни умения?

  Малко са училищата, които работят в тази насока – да обучават преподавателите в ключови комуникативни „меки“ умения, такива, които са практически необходими, за да могат да мотивират учениците за постижения или да им дадат своята подкрепа, ако срещат трудности.

  Ефективният учител преподава не само знания, а изгражда навици и формира житейски умения у учениците. Ефективният учител е морално отговорен към своите ученици и дава своите грижи с любов към всеки ученик, поверен му от неговите родители. Това е успешната философия, която прави от тийнейджърите – личности.

 2. Система на обучение

  Системата на обучение е вторият основен критерий при избор на училище. Всяка учебна програма в средното училище е съобразена с Държавни образователни изисквания, но начинът, по който се представя учебното съдържание и уменията, които се създават, са факторите, които мотивират учениците да учат.

  Родителите трябва да преценят внимателно системата на обучение, в която се провеждат уроците (ако училището има такава система и възможност да я демонстрира).

  Системата за обучение на чужд език трябва да е изградена на базата на европейската езикова рамка и съобразена с чуждоезиковите сертификати, с които се кандидатства в чужди университети. Ако училището има наложени традиции в това отношение и подготвя на високо ниво своите ученици, то това е важно конкурентно за него предимство на образователния пазар.

  В това отношение училището трябва да проявява гъвкавост в зависимост от предпочитанията и нивото на усвояване на езика от различните ученици.

  Важен акцент в системата на обучение в средното образование трябва да бъде личностното развитие на учениците чрез добре подготвена програма за формиране на емоционална интелигентност и ключови комуникативни умения. Това са именно уменията, които дават самоувереност на младия човек, стимулират развитието на позитивните качества и формират конкурентно предимство в кариерен план.

 3. Материалната база

  Материалната база предразполага учениците и е част от учебната среда. Освен европейските стандарти, на които трябва да отговаря – 3 кв.м пространство на дете и технологично оборудване, важна е и подредбата на работните маси за учениците.

  Модерно мислещите учители и директори на училища оформят така класните стаи, че за различните типове уроци те имат различно разположение, тъй като доста изследвания отричат ефективността на традиционното подреждане на чиновете един зад друг.

 4. Външни фактори

  Когато родителите избират училище, е добре да се съобразят и с желанието на своето пораснало дете. Но има външни фактори, които не могат да бъдат пренебрегнати.

  Важен фактор е доколко училището е защитено от така наречените „изкушения“. Превенцията по отношение на личностното и здравно възпитание на учениците е абсолютна необходимост за създаване на добра учебна среда.

  Също така какви извънкласни форми развива и участва ли в проекти – национални и международни. Именно извънкласните форми правят училището привлекателна среда, особено ако стимулират развитието на учениците и ги мотивират.

Какъв чужд език да изберете?

Изборът на чужд език за изучаване често е обоснован от стари наложени представи или на модни тенденции. Не бива да пренебрегвате информацията как са се наложили езиците в деловата среда, та изборът му да носи предимство в кариерен план.

Диаграмата по-долу представя използването на европейски и други езици в деловите среди. Вижда се, че над 51% от деловия свят в Европа говори английски език. Следват останалите езици, със значително по-малък дял.

izbor-na-ezik

Кога да изберете друг език, различен от английски, за подготвителен клас? Тогава, когато до 7 клас ученикът е постигнал минимум ниво В1 на английски език и може да го надгражда успоредно с втория чужд език. Но ако ученикът не е достигнал това ниво, препоръчително е да избере английски език за подготвителен клас.

Изборът на профилиращ предмет и връзката му с втората матура и кандидатстването в университет в България

Освен чуждият език, при записване в училището се избира и профилиращ предмет. Това може да бъде предмет с хуманитарна насоченост – история, география, литература или предмет от природо-математически профил – математика, физика, химия и биология.

Тези предмети могат да бъдат профилиращи самостоятелно или да са част от учебната програма на профила, ако гимназията е профилирана.

Изборът на такъв предмет предполага повече часове за него в учебен план, което ще ангажира ученика в годината на завършване. А тогава се налага подготвяне за две задължителни матури – български език и друг предмет по избор, както и подготовка за кандидатстване в университети и евентуално вземане на чужд езиков сертификат.

Следователно ако ученикът избере предмет, с който ще кандидатства след 5 години и същият този предмет ще съвпадне с втората матура, то той ще спести време допълнителна подготовка и излишно напрежение.

За да се ориентирате с кои учебни дисциплини се кандидатства за различните специалности и съответно към какъв профилиращ предмет да се ориентирате при записването на ученика в гимназията, вижте таблицата.

Конкурентни и най-търсени специалности в български университети
Университет Специалност Учебна дисциплина, с която се кандидатства
Софийски университет Право Български език и история
Психология Български език или чужд език
Стопански факултет Математика и чужд език
Туризъм География
Регионална икономика География
Медицина Биология и химия
Микробиология Биология
УНСС Всички специалности, без международните С ЕПИ изпит, който включва три модула:

 • основен модул – учебна дисциплина по избор между български език и литература, история, география, математика
 • втори модул – езикова култура
 • трети модул – математическа култура

http://www.izpiti.net/epi

Международни отношения ЕПИ изпит и чужд език
Международни икономически отношения ЕПИ изпит и чужд език
Международен факултет – обучението е на английски език ЕПИ изпит и английски език
Медицинска академия Всички специалности Биология и химия
Технически университети Математика или физика, а за някои межуднародни специланости чужд език

Какво училище да изберем – езикова гимназия, профилирана или професионална?

Езиковата гимназия дава общообразователна подготовка и засилено изучаване на чужд език.

Профилираните гимназии дават възможност за запознаване със съдържанието на специалности, които се предлагат и в университетите, но в тези училища не се държи държавен изпит и не се защитава дипломна работа.

Заложените профили обаче имат допълнителна учебна програма и съответно часове извън общообразователните. При избора на такова училище трябва да се има предвид доколко съответният профил формира конкретни практически умения у учениците, които те могат да прилагат веднага след завършването си и евентуално да могат да работят, докато следват висшето си образование.

Има профилирани гимназии, в които профилът е обвързван с международен сертификат. Тогава си заслужава изучаването на допълнителна учебна програма и натоварването на ученика.

Ако обаче профилите звучат модерно, но не дават практически умения и липсва сертифициране, изборът на такова училище не си заслужава.

Професионалните гимназии подготвят учениците за професия със сертификат за професия трета степен. С този сертификат учениците могат да работят по съответната специалност. Това е предимството на професионалните гимназии, но само ако учебната програма е модерна, формираща практически умения и е обвързана с бизнеса.

Ако родителите решат да запишат детето си в такава гимназия, трябва да проверят учебните програми за съответните специалности, които избират. За съжаление някои от учебните програми са морално остарели.

Ако професионалната гимназия е обвързана с международна диплома за съответната специалност, тогава усилията си заслужават. Трябва да имате предвид, че при завършването ученикът трябва да държи не само зрелостни изпити и изпити за университет, но и държавен изпит, като успоредно с това се натоварва и с часове на повече учебни дисциплини.

Нещо повече – изборът на професионална гимназия от родителите вместо с твърдото желание на ученика, може да доведе до сериозни разминавания. Например – ако в 11 клас ученикът реши да кандидатства медицина, където се изисква сериозна подготовка две години по биология и химия, тази натовареност се оказва често над възможностите на ученици от професионални гимназии, тъй като сериозната подготовка за кандидатстване в университетите съвпада с държавните изпити за специалност.

Изборът на училище е свободен избор и волево решение на родители и деца.

Надявам се с тази статия да съм помогнала по-добре да прецените и да изберете училище, в което младият човек ще бъде обичан, вдъхновяван, стимулиран и подкрепян. Това са важни фактори за израстването и развитието му като личност.

Желая успех!

Мария Амзина

Мария Амзина