Учебни програми за квалификация на педагогически специалисти

(Одобрени в Регистъра на учебни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН)

ЦПО към Образователни технологии – София ЕООД предлага за обучение на педагогически специалисти за повишаване на квалификацията четири одобрени в регистъра учебни програми.

Всяка учебна програма е с продължителност от 16 учебни часа и носи по 1 квалификационен кредит на педагогическите специалисти.

Обучението може да се извърши на място в училището, което заявява програмата за обучение, в учебната база на учебния център в София – ул. Гео Милев – 158 и като изнесено обучение на място избрано от училището.

Съдържанието на учебните материали е web-базирано и всички педагогически специалисти получават достъп до него. Те могат да ползват достъпа си до една календарна година и да се възползват от обновяването на учебните материали.

Цената за обучение се договаря с директора на училището.

Специализирани курсове за обучение на учители

Учебни програми

Интерактивно преподаване и обучение по природни науки в основното образование

Основополагащи в програмата за обучение са науките Биология, Химия и Физика. Обучението демонстрира използване на различни методи за усвояване и прилагане на информация: визуално, кинестетично, чрез слушане, чрез използване на високотехнологични методи за активиране вниманието на учениците и формиране на функционалната им грамотност по отношение на природните науки.

Ще се формират умения у преподавателите за задаване на задания свързани с анализ на различни съвременни открития; работа с качествени източници на информация и подходящото оформление и презентиране на конкретна тема. В курса изцяло са застъпени успешните към момента практики в тази област, които спомагат за постигането на високите цели и отлични резултати: опити, демонстрация, учене чрез правене, интерактивни игри и развиване на функционална грамотност по природните науки.

Като резултат от обучението педагогическите специалисти ще могат да създават и провеждат интерактивни уроци по природни науки.

Обучението включва и модели на мотивационни послания към учениците с цел личните им постижения при изучаването на природните науки, както и цялостна визия за дизайн на курса по природни науки.

Менторски умения на преподавателите – основен фактор за личностното развитие на учениците

Програмата за обучение представя модели на общуване с учениците с цел тяхната мотивация за лично развитие и устременост към лични постижения. Вътрешната мотивацията на учениците е ключова за интереса им към ученето, пряко свързано с мотивацията е личностното развитие на учениците. Това определя и голямото значение на менторските умения на преподавателите.

Програмата дава теоретични знания и практически умения за мотивиране на учениците в образователния и възпитателен процес при общуването с тях, а също дава знания и умения и за организиране и провеждане на часове по личностно развитие в училището. Така програмата допринася и за организирането на училището като Център по личностно развитие за учениците, съобразно ЗПУО.

След обучението си по програмата, педагогическите специалисти ще усвоят умения да създават дизайн на урок по личностно развитие (сценарий, провеждане на игри, дискусии и създаване на проекти, в които учениците да участват) и да провеждат такъв урок.

Ще могат да използват усвоените подходи за мотивация на учениците и в редовните си часове по предмета, който преподават.

Обучението по тази програма допринася и за усвояване меки умения (Soft skills) в личен план и работата им с учениците за тяхната мотивация и личностно развитие.

Ефективното презентиране и говорене пред публика – водещо умение на преподавателите в преподаването и в мотивацията на учениците

Програмата е насочена към преподаватели на различни възрастови групи, за да придобият умение да въздействат на учениците си, да ги вдъхновяват, да знаят как да работят с гласа си – умерено, с правилно темпо, интонация, промяна на гласа, когато преподават или задават въпроси, или когато мотивират, или решават конфликти.

След обучението педагогическите специалисти ще усвоят умения за:

  • Изготвяне на типови презентации – учебни и мотивационни (дизайн, цветове, оформяне на послания, визуализиране);
  • Вербално представяне на информация – изготвяне на сценарий при презентиране на урок (синхрон на работа с екран и аудитория), примерни мотивационни послания и презентиране на информация за родителите;
  • ВНевербално общуване – работа върху тон на гласа при различни послания и език на тялото.

Обучението е в група с индивидуален тренинг за работа с гласа и език на тялото.

Тази програма дава възможност за надграждане на обучението и за получаване на Международен сертификат по презентиране и говорене пред публика.

Изключително подходяща за директори на училища.

Нарушения на способността за учене – дислексия и обучителни трудности

Програмата включва разглеждане на съвременните теории за специфичните нарушения на четенето, писането и математическите умения; оценка на дислексично поведение и основните маркери за диагностициране и диференциране на обучителните трудности. Акцентът на обучението е поставен върху изграждане на компетенции у педагогическите специалисти за овладяване и използване на практически методи за диагностициране, оценяване и преодоляване нарушенията на способностите за учене.

Всяка от програмите е с продължителност 16 учебни часа и носи 1 квалификационен кредит.

Обучението на педагогическите специалисти може да бъде проведено в учебната база на учебния център, в училището, което прави заявка за обучение или като изнесено обучение.

Обученията са с преобладаваща практическа насоченост и дават конкретни умения, които веднага могат да бъдат използвани в реална учебна среда. Резултатите се измерват с висока ефективност на учебния процес и удовлетвореност на учителите от постигнатите резултати с учениците.

Ползите от обученията имат и личностен характер свързан с личното усъвършенствуване на всеки учител, които допринасят за неговото самочувствие и висок имидж в професионалните среди.

За повече информация можете да се обърнете към директорът на ЦПО