Ключови компетенции

Центърът за професионално обучение извършва практически обучения по клучови компетенции, организирани в различни модули. Ключовите компетенции първоначално са заложени в документите на Лисабонската конференция от 2006 г. Те са: Общуване на майчин език; Общуване на чужди езици; Дигитални умения; Основни умения в областта на математиката и природните науки; Умения за учене; Социални и граждански отговорности; Инициативност и предприемачество; Творчество и културна осъзнатост.

Модулите по които ЦПО предлага обучение и издаване на сертификат са:

  1. Общуване на майчин език – Бизнес кореспонденция и общуване в делова среда
  2. Обучения на учители