Ниво на владеене свободно

С2 – Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси и дори в по-сложни ситуации.

С1 – Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно без явно затруднение при намиране на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален и академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

Ниво на владеене самостоятелно

В2 – Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми в своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на език без напрежение от двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.

В1 – Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език от познати теми свързани с училище, професия и други. Може да се справя с повечето ситуации по време на пътуване в страната, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да описва очакване или цел и да излага накратко причини или идеи.

Ниво на владеене основно

А2 – Може да разбира отделни изречения или често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие /например елементарна лична и семейна информация, покупки, работа/. Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен по несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

А1 – Може да разбира познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговарят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя на някого и да задава въпроси на друг човек, например за място на живеене, хора, които познава или вещи, които притежава, както и да отговаря на въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и му помага в общуването.