Ниво на владеене на английски език – C1

Ниво на владеене свободно

С1 – Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно без явно затруднение при намиране на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален и академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.