Нивo на владеене на английски език – B2

Ниво на владеене самостоятелно

В2 – Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми в своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на език без напрежение от двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.